Gymnomuraena zebra Zebra Moray Eel 2

Gymnomuraena zebra (Shaw, 1797) 斑马裸海鳝 条纹蛇鳝