Acreichthys tomentosus Bristle tail Filefish 2

Acreichthys tomentosus (Linnaeus, 1758) Bristle tail Filefish